มันเส้น

 

มันเส้นเป็นสินค้าที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรม อาหารสัตว์ แอลกอฮอล์ และเอทานอล ปัจจุบันประเทศไทยมีการส่งออกมันเส้นมากกว่า 6 ล้านตันต่อปี กรรมวิธีการผลิตมันเส้นคือการนำมันสำปะหลังสดมาทำความสะอาดจากนั้นหั่นให้เป็นชิ้น ก่อนนำออกตากแดดบนลานซีเมนต์ประมาณ 2-3 วันให้แห้งสนิท มันเส้นสำหรับส่งออกโดยทั่วไปจะมีเชื้อแป้งไม่น้อยกว่า 65% ,เยื่อใยไม่เกิน 5% ,ความชื้นไม่เกิน 14% และทรายไม่เกิน 3%

 

การใช้ประโยชน์จากมันสำปะหลัง