ยินดีต้อนรับ

สวัสดิ์ไพบูลย์

SAWATPAIBOON

เกี่ยวกับเรา

มุ่งมั่น ฉับไว ใส่ใจคุณภาพ

บริษัท โรงสีสวัสดิ์ไพบูลย์ จำกัด และ บริษัท สวัสดิ์ไพบูลย์การเกษตร จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรไทยทั้งภายในประเทศ และส่งออกไปยังต่างประเทศ โดยสินค้าหลัก คือ ข้าว และมันสำปะหลัง ด้วยมาตรฐานโรงงานอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และทำเลที่ตั้งของโรงงานที่อุดมไปด้วยแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ทำให้บริษัทของเราสามารถผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าที่ดีมีคุณภาพได้ตลอดทั้งปี

โรงงานของเรา

ผลิตภัณฑ์ของเรา

ข้าว

เป็นพืชอาหารหลักประจำวันของคนในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จนอาจกล่าวได้ว่าข้าวเป็นพืชที่สำคัญต่อคนไทยทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม

มันเส้น

เป็นสินค้าที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรม อาหารสัตว์ แอลกอฮอล์ และเอทานอล ปัจจุบันประเทศไทยมีการส่งออกมันเส้นมากกว่า 6 ล้านตันต่อปี

ข่าวสารและกิจกรรม

SIAL INSPIRE FOOD BUSINESS PARIS 2018

งานแสดงสินค้าด้านอาหารและเครื่องดื่ม SIAL INSPIRE FOOD BUSINESS PARIS 2018 ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศษ