โรงงานของเรา

บริษัท โรงสีสวัสดิ์ไพบูลย์ จำกัด

ประกอบธุรกิจโรงสีข้าว ตั้งอยู่ที่ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร เป็นโรงสีข้าวขนาดใหญ่ กำลังการผลิต 1,000 ตันต่อวัน พื้นที่โรงงานตั้งอยู่บริเวณที่มีการเพาะปลูกข้าวจำนวนมากครอบคลุมแหล่งวัตถุดิบทั้งในจังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดไกล้เคียงได้แก่ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร เพื่อให้ได้ข้าวที่มีคุณภาพที่ดีส่งตรงให้กับลูกค้าโรงงานของเราจึงใส่ใจในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน และเลือกใช้เครื่องจักรที่มีความทันสมัยในการผลิต ไม่ว่าจะเป็น เครื่องกระเทาะข้าวเปลือก เครื่องแยกหิน เครื่องขัดขาว เครื่องขัดมัน เครื่องคัดแยกขนาด และเครื่องคัดสีเมล็ดข้าว

บริษัท โรงสี ทีเอสพี จำกัด

ประกอบธุรกิจโรงสีข้าว ตั้งอยู่ที่ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก เพื่อเป็นการเพิ่มกำลังการผลิตในส่วนของโรงสีข้าว และขยายเขตพื้นที่รองรับวัตถุดิบจากเกษตรกรทางภาคเหนือจึงได้มีการก่อตั้ง บริษัท ที.เอส.พี.ไรซ์ขึ้น โดยเป็นโรงสีข้าวขนาดใหญ่ที่มีกำลังการผลิต 1,200 ตันต่อวัน รองรับปริมาณข้าวเปลือกจากเกษตรกรจากจังหวัด พิษณุโลก แพร่ อุตรดิดต์ น่าน และสุโขทัย เป็นหลัก

บริษัท สวัสดิ์ไพบูลย์การเกษตร จำกัด ( ท่าเรืออยุธยา )

ประกอบธุระกิจให้บริการท่าเทียบเรือขนถ่ายสินค้า จัดเก็บสินค้าเทกองเพื่อการนำเข้าและส่งออก และโรงงานปรับปรุงคุณภาพข้าวเพื่อการส่งออก ตั้งอยู่ที่ อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นท่าเทียบเรือสินค้าที่มีความพร้อมในการให้บริการขนถ่ายสินค้าทางน้ำอย่างครบวงจร มีโกรกลงสินค้าจำนวน 2 โกรก มีรถเครน เเละแบคโฮพร้อมสำหรับให้บริการ สามารถรองรับสินค้าได้หลากหลาย อาทิเช่น ปูนเม็ด ปูนผง ปูนบิ๊กแบ๊ก แร่ มันสำปะหลัง ถ่านหิน ปุ๋ย ทราย ดิน หิน ไม้ ฯลฯ

บริษัท สวัสดิ์ไพบูลย์การเกษตร จำกัด

ประกอบกิจการโรงงานผลิตมันเส้น ตั้งอยู่ที่ อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร ซึ่งเป็นทำเลที่มีพื้นที่ในการเพาะปลูกมันสำปะหลังเป็นจำนวนมาก เชื้อแป้งในหัวมันสำปะหลังมีเปอร์เซ็นสูง นอกจากนี้ยังสามารถรองรับหัวมันสำปะหลังจากจังหวัดไกล้เคียง ได้แก่ ตาก สุโขทัย นครสวรรค์ ลำปาง พะเยา และเชียงราย โดยใน 1 ปี มีปริมาณหัวมันสำปะหลังถูกส่งเข้ามายังโรงงานของเรามากกว่า 350,000 ตัน

ห้างหุ้นส่วนจำกำกัด สวัสดิ์ไพบูลย์การเกษตร ( 2013 )

ประกอบกิจการโรงงานผลิตมันเส้น ตั้งอยู่ที่ อ.เมือง จ.ตาก เนื่องจากปัจจุบันมีเกษตรกรทางภาคเหนือนิยมเพาะปลูกมันสำปะหลังเป็นจำนวนมาก ประกอบกับเป็นพื้นที่เพาะปลูกใหม่ มีความอุดมสมบูรณ์ของแร่ธาตุในดินที่เหมาะสมแก่การเพาะปลูกมันสำปะหลัง ทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีมันสำปะหลังมีเปอร์เซ็นแป้งสูง จึงทำให้ผู้บริหารเล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะขยายพื้นที่โรงงานเพื่อให้สามารถรองรับปริมาณหัวมันสำปะหลังที่จะออกมาในแต่ละปีได้อย่างเพียงพอ โดยในแต่ละปีมีปริมาณหัวมันสำปะหลังที่ถูกส่งเข้ามายังโรงงานมีมากเทียบเท่ากันกับโรงงานที่ตั้งอยู่ในจังหวัดกำแพงเพชร คือ 350,000 ตันต่อปี