บริษัท โรงสีสวัสดิ์ไพบูลย์ จำกัด และ
บริษัท สวัสดิ์ไพบูลย์การเกษตร จำกัด

บริษัท โรงสีสวัสดิ์ไพบูลย์ จำกัด และ บริษัท สวัสดิ์ไพบูลย์การเกษตร จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและส่งออกข้าวไทย และมันสำปะหลังสู่ตลาดโลก เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2530 โดย คุณ สวัสดิ์ มุ่งงาม และ คุณจำรูญ มุ่งงาม ในช่วงเริ่มต้นได้จดทะเบียนการค้าในนาม “สวัสดิ์บริการ” รับซื้อสินค้าพืชไร่จากเกษตรกรในพื้นที่ จ.กำแพงเพชร เช่น ข้าว, มันสำปะหลัง, ถั่วเขียว, ข้าวโพด เป็นต้น เพื่อส่งต่อไปยังโรงงานต่างๆ ภายในประเทศ

ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลทำให้กิจการของบริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เริ่มก่อตั้งโรงงานผลิตมันเส้น (Tapioca Chip) ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดเเห่งหนึ่งของประเทศ โดยใช้ระบบสายพานลำเรียงและเครื่องฝานระบบไฟฟ้าในกระบวนการแปรรูปมันสำปะหลังก่อนนำออกตากแห้ง เพื่อให้ได้มันเส้นที่สะอาด คุณภาพดี มีขนาดชิ้นมันที่สม่ำเสมอ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท สวัสดิ์ไพบูลย์การเกษตร จำกัด” ปัจจุบันก้าวขึ้นเป็นผู้ส่งออกมันเส้นที่มีอันดับการส่งออกติด 1 ใน 10 ของประเทศ

ในปี 2555 เริ่มก่อตั้งบริษัท โรงสีสวัสดิ์ไพบูลย์ จำกัด บนพื้นที่โรงงานกว่า 500 ไร่ ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับสากล ประกอบกับทำเลที่ตั้งของโรงงานซึ่งอยู่ในเขตที่มีการเพาะปลูกข้าวเป็นจำนวนมาก ทำให้สามารถจัดหาวัตถุดิบและผลิตข้าวที่มีคุณภาพส่งออกไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลกได้ตลอดทั้งปี

ทั้งนี้ บริษัทฯได้นำเอาประสบการณ์ที่สั่งสมมา เพื่อพัฒนากระบวนการผลิต และนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาปรับใช้ ตลอดจนศึกษาความต้องการของผู้บริโภค เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพสินค้า และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับกระแสความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน อย่างต่อเนื่อง

บริษัท โรงสีสวัสดิ์ไพบูลย์ จำกัด และ บริษัท สวัสดิ์ไพบูลย์การเกษตร จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและส่งออกข้าวไทย และมันสำปะหลังสู่ตลาดโลก เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2530 โดย คุณ สวัสดิ์ มุ่งงาม และ คุณจำรูญ มุ่งงาม ในช่วงเริ่มต้นได้จดทะเบียนการค้าในนาม “สวัสดิ์บริการ” รับซื้อสินค้าพืชไร่จากเกษตรกรในพื้นที่ จ.กำแพงเพชร เช่น ข้าว, มันสำปะหลัง, ถั่วเขียว, ข้าวโพด เป็นต้น เพื่อส่งต่อไปยังโรงงานต่างๆ ภายในประเทศ

ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลทำให้กิจการของบริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เริ่มก่อตั้งโรงงานผลิตมันเส้น (Tapioca Chip) ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดเเห่งหนึ่งของประเทศ โดยใช้ระบบสายพานลำเรียงและเครื่องฝานระบบไฟฟ้าในกระบวนการแปรรูปมันสำปะหลังก่อนนำออกตากแห้ง เพื่อให้ได้มันเส้นที่สะอาด คุณภาพดี มีขนาดชิ้นมันที่สม่ำเสมอ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท สวัสดิ์ไพบูลย์การเกษตร จำกัด” ปัจจุบันก้าวขึ้นเป็นผู้ส่งออกมันเส้นที่มีอันดับการส่งออกติด 1 ใน 10 ของประเทศ

ในปี 2555 เริ่มก่อตั้งบริษัท โรงสีสวัสดิ์ไพบูลย์ จำกัด บนพื้นที่โรงงานกว่า 500 ไร่ ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับสากล ประกอบกับทำเลที่ตั้งของโรงงานซึ่งอยู่ในเขตที่มีการเพาะปลูกข้าวเป็นจำนวนมาก ทำให้สามารถจัดหาวัตถุดิบและผลิตข้าวที่มีคุณภาพส่งออกไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลกได้ตลอดทั้งปี

ทั้งนี้ บริษัทฯได้นำเอาประสบการณ์ที่สั่งสมมา เพื่อพัฒนากระบวนการผลิต และนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาปรับใช้ ตลอดจนศึกษาความต้องการของผู้บริโภค เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพสินค้า และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับกระแสความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน อย่างต่อเนื่อง

ประวัติ

2530

เริ่มก่อตั้งบริษัท โดยจดทะเบียนการค้าในนาม สวัสดิ์บริการ” รับซื้อสินค้าพืชไร่จากเกษตรกรในพื้นที่ จ.กำแพงเพชร ส่งไปยังโรงงานแปรรูปภายในประเทศ

2549

เริ่มขยายกิจการ โดยมีการก่อสร้างโรงงานผลิตมันเส้นขึ้นที่ อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร และทำการจดทะเบียนนิติบุคคล ในนาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวัสดิ์ไพบูลย์การเกษตร

2554

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวัสดิ์ไพบูลย์การเกษตร เริ่มต้นเป็นผู้ส่งออก มันเส้นจากประเทศไทยเป็นครั้งแรก

2555

เริ่มก่อตั้งโรงสีข้าวขึ้นที่ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร ในนาม บริษัท โรงสีสวัสดิ์ไพบูลย์ จำกัด

2556

ด้วยความร่วมมือกันระหว่าง บริษัท โรงสีสวัสดิ์ไพบูลย์ จำกัดและ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีไฟไทเสรี จึงมีการก่อตั้งโรงสีขึ้นอีกแห่ง ที่ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ในนาม บริษัท โรงสี ทีเอสพี จำกัด และมีการขยายโรงงานผลิตมันเส้นเพื่อรองรับปริมาณมันสำปะหลังที่มีเพิ่มมากยิ่งขึ้นทางภาคเหนือ ที่ อ.เมือง จ.ตาก ในนาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวัสดิ์ไพบูลย์การเกษตร (2013)”

2558

บริษัท โรงสีสวัสดิ์ไพบูลย์ จำกัด เริ่มต้นเป็นผู้ส่งออกข้าวไทยเป็นครั้งแรกและมีการจัดสร้างโรงงานขึ้นที่ อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยาสำหรับอำนวยความสะดวก ในการขนถ่ายสินค้าทางน้ำทั้งที่เป็นสินค้าของ บริษัท โรงสีสวัสดิ์ไพบูลย์ จำกัดและ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวัสดิ์ไพบูลย์การเกษตรจำกัด

2559

มีการเปลี่ยนแปลงจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวัสดิ์ไพบูลย์การเกษตร เป็น บริษัท สวัสดิ์ไพบูลย์การเกษตร จำกัด ด้วยทุนการจดทะเบียน 240 ล้านบาท