บริษัท โรงสีสวัสดิ์ไพบูลย์ จากัด ( สานักงานใหญ่ )

999 หมู่ 8 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.กาแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62120

    โทร :

+66(0) 81 7897996 (คุณสุวรี กรรมการผู้จัดการ)
+66(0)84 9092002 (คุณสิริรดา ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ)
+66(0) 90 0562936 (คุณโชติกา พนักงานขายต่างประเทศ)

    อีเมล์ :

mdbk@sawatpaiboon.com
secbk@sawatpaiboon.com
contact@sawatpaiboon.com


Contact